Algemene voorwaarden

Artikel 1 ‐ Definities In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1
Opdrachtnemer: persoon van Dagopvang Buddy die de hond van opdrachtgever verzorgt
1.2
Opdrachtgever: persoon (eigenaar van de hond(en)) die het aanmeldingsformulier heeft ondertekend.
1.3
Aanmeldingsformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de hond(en) op de afgesproken data of periode te verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs
1.4
Hond(en): honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer verzorgd worden.


Artikel 2 ‐ Algemeen
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.3
Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de tarieven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de tarieven geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven.
2.4
Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen aangekondigd worden op de website van Dagopvang Buddy.
2.5
Indien opdrachtgever binnen 30 dagen geen bezwaar maakt kan geen aanspraak meer worden gemaakt op informatie verstrekt in eerdere uitgaven.
2.6
De hond(en) waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft afgesloten dient/dienen sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen.
2.7
Uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer kan indien een teef loops is alleen na overleg geschieden.


Artikel 3 ‐ Rechten en plichten opdrachtgever
3.1
Opdrachtgever is verplicht het vragenformulie volledig en naar waarheid in te vullen.
3.2
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijden. Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van opdrachtnemer worden de kosten van de geplande opvang onverminderd in rekening gebracht.
3.3
De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktailenting. Opdrachtgever dient dit aan te tonen door middel van het verstrekken van een kopie van het entingsboekje van de desbetreffende hond. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien en teken. Bij elke nieuwe enting dient Opdrachtgever het entingsboekje te laten zien.
3.4
Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3.5
Opdrachtgever machtigt hiervoor opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie voorkomen.
3.6
Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van afwijkend gedrag en gezondheidsproblemen van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
3.7
Bij verhindering dient de opdrachtgever 24 uur van te voren opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen. Is dit niet het geval dan zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden en zal geen restitutie plaatsvinden.
3.8
Honden voor de dagopvang moeten op de afgesproken data worden gebracht en weer worden opgehaald door opdrachtgever.(of anders na overleg met opdrachtnemer).


Artikel 4 ‐ Rechten en plichten opdrachtnemer
4.1
Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en).
4.2
De opdrachtnemer is verplicht om, gedurende de overeengekomen opvangperiode, goed voor de hond te zorgen en deze te verzorgen
4.3
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer hij van mening is dat het onverantwoord is de hond(en) op te vangen.
4.4
Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte/aandoening heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de hond(en) gedurende deze periode niet in de groep op te vangen.
4.5
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.
4.6
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst op non‐actief te zetten tijdens vakantie of snipperdagen.
4.7
De opdrachtnemer dient vakanties minimaal drie weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever.
4.8
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten die het onmogelijk maken op een verantwoorde en veilige manier de overeenkomst uit te voeren tijdens zeer slechte weersomstandigheden of ziekte af te zien van de overeenkomst.


Artikel 5 ‐ Betalingen
5.1
Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
5.2
Opdrachtnemer is, indien gewenst door opdrachtgever, verplicht om een prijsopgave te overhandigen.
5.3
Betaling dient voorafgaand aan uitvoering van de opdracht te worden voldaan.
5.4
Het verschuldigde bedrag voor de dagopvang dient uiterlijk 1 week voordat de hond gebracht wordt te zijn voldaan. De betaling kan per giro of contant worden voldaan.
5.5
Indien de betaling achterwege blijft tot na een met de opdrachtnemer afgesproken uiterlijke betaaldatum dan heeft opdrachtnemer het recht om opdrachtgever in gebreke te stellen en volgt een ingebrekestelling vermeerderd met € 10,00 administratiekosten.


Artikel 6 ‐ Aansprakelijkheid
6.1
De opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van de hond(en).
6.2
Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) onder de dekking valt.
6.3
Opdrachtnemer heeft een WA bedrijfsverzekering afgesloten en aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het verzekerde bedrag niet overtreft.
6.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en letsel, zonder enig opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).
6.5
Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, dan worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.